Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Předmět všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP”) spolu se Smlouvou o poskytování služeb a Smlouvou o spolupráci a zprostředkování upravují podmínky poskytování služeb Zprostředkovatelem Dodavatelům a Zákazníkům.
 2. Případná odchylná ujednání Smlouvy o poskytování služeb a Smlouvy o spolupráci a zprostředkování mají přednost před ustanoveními VOP.
 3. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2023 a řídí se podle nich smluvní vztahy vzniklé nebo změněné ode dne jejich účinnosti. Dále se tyto VOP použijí na smluvní vztahy vzniklé přede dnem jejich účinnosti v případech, kdy Zprostředkovatel oznámí tuto změnu VOP a zveřejnění VOP, a to předem v souladu se zákonem a postupem níže uvedeným.
 4. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit VOP, a to oznámením prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím Portálu Ecommerce TOOLS. Zákazník a Dodavatel mají právo změnu VOP odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět s účinností ke dni předcházejícímu den účinnosti těchto VOP. Taková změna VOP se však nedotýká právních vztahů vzniklých před oznámením.

II. Definice

 1. Zprostředkovatelem se rozumí společnost E-commerce Tools s.r.o., IČO: 19475721, se sídlem Dandova 2619/13, Horní Počernice, 193 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 387241, která provozuje Portál Ecommerce TOOLS.
 2. Portálem Ecommerce TOOLS se rozumí platforma s nabídkou firem z oblasti IT, marketingu, digitálních a dalších služeb prezentovaných na webové stránce ecommerce-tools.com. Portál Ecommerce TOOLS slouží zejména jako online platforma pro propojování zájemců o různé digitální služby či nástroje s jejich potenciálními dodavateli.
 3. Zákazníkem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která má zájem prostřednictvím Portálu či jiným způsobem zprostředkovaným Zprostředkovatelem o spolupráci s Dodavatelem nebo Zprostředkovatelem.
 4. Dodavatelem se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která bude poskytovat Zákazníkovi plnění z oblasti IT, marketingu, digitálních a dalších služeb, a která je prezentována na Portálu Ecommerce TOOLS či jinak jsou její plnění prezentovány Zprostředkovatelem.
 5. Smlouvou o poskytování služeb se rozumí smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Zprostředkovatelem na základě poptávky Zákazníka učiněné prostřednictvím Portálu Ecommerce TOOLS nebo jiným způsobem.
 6. Smlouvou o spolupráci se rozumí smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Dodavatelem na základě poptávky Zákazníka učiněné prostřednictvím Portálu Ecommerce TOOLS nebo jinak za asistence Zprostředkovatele.
 7. Smlouvou o spolupráci a zprostředkování se rozumí smlouva uzavřená mezi Zprostředkovatelem a Dodavatelem.
 8. Službou zprostředkování se rozumí zprostředkování obchodní příležitosti uzavřít Smlouvu o spolupráci.

III. Portál Ecommerce TOOLS

 1. Zprostředkovatel na Portálu Ecommerce TOOLS prezentuje Dodavatele prostřednictvím jeho medailonku obsahující informace o Dodavateli a umožňuje Zákazníkovi poptat plnění Dodavatele. Prezentace Dodavatele na Portálu Ecommerce TOOLS není závaznou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník”).
 2. Zprostředkovatel je oprávněn prezentovat Dodavatele a vyvíjet zprostředkovatelskou činnost dle těchto VOP a Smlouvy o spolupráci a zprostředkování i jinými způsoby mimo Portál Ecommerce TOOLS.
 3. Zprostředkovatel je oprávněn samostatně rozhodnout, v jakém pořadí prezentuje Dodavatele na Portálu Ecommerce TOOLS.
 4. Zprostředkovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po přijetí poptávky od Zákazníka předat tuto informaci Dodavateli k vyřízení spolu s potřebnými údaji poskytnutými Zákazníkem. Zprostředkovatel neodpovídá za správnost a úplnost informací poskytnutých Zákazníkem. Zákazník bere na vědomí, že pro účely uzavření Smlouvy o spolupráci bude následně Dodavatelem či Zprostředkovatelem kontaktován prostřednictvím e-mailu, popř. prostřednictvím telefonního čísla, které Zprostředkovateli sdělil.
 5. V případě Smlouvy o spolupráci, která je uzavírána mezi Zákazníkem a Dodavatelem, Zprostředkovatel není smluvní stranou této smlouvy, a tedy neručí a neodpovídá za plnění povinností kterékoliv smluvní strany Smlouvy o spolupráci a nenese tak ani odpovědnost za případnou škodu vzniklou porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy o spolupráci.
 6. Zákazník si zřídí prostřednictvím Portálu Ecommerce TOOLS svůj zákaznický účet, jehož prostřednictvím je oprávněn poptávat plnění poskytované Dodavatelem i Zprostředkovatelem. Zákazník vůči Zprostředkovateli prohlašuje a zaručuje se, že se seznámil s těmito VOP, že těmto VOP rozumí a souhlasí s nimi. Zprostředkovatel není povinen zajistit nepřetržitý provoz Portálu Ecommerce TOOLS. V případě výpadku či přerušení provozu Portálu Ecommerce TOOLS nenese Zprostředkovatel jakoukoliv odpovědnost vůči Zákazníkovi a / nebo Dodavateli. Zprostředkovatel neodpovídá dále za škody způsobené počítačovými viry, poruchou Portálu Ecommerce TOOLS či způsobené neoprávněným získáním přístupu k datům Zákazníka či Dodavatele jinou osobou.
 7. Kliknutím na některé odkazy na Portálu Ecommerce TOOLS může dojít k opuštění Portálu Ecommerce TOOLS a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

IV. Cena a paltební podmínky

 1. Zprostředkovatel poskytuje Zákazníkovi své služby bezúplatně nebo za částky uvedené na Portálu Ecommerce TOOLS či v cenových nabídkách Zprostředkovatele (dále jen „Cena za služby”). Odměnu za zprostředkování uzavření Smlouvy o spolupráci (dále jen „Provize“) hradí Zprostředkovateli Dodavatel.
 2. Výše Provize je sjednána prostřednictvím elektronické komunikace mezi Zprostředkovatelem a Dodavatelem. Dodavatel se zavazuje nezvyšovat odměnu za svá plnění o Provizi.
 3. K Cenám za služby Zprostředkovatele bude vždy připočteno DPH ve výši podle platných právních předpisů.
 4. Cena za služby bude Zprostředkovateli uhrazena na základě vystavené faktury. Splatnost bude činit minimálně 14 dní. Zprostředkovatel má právo vystavovat faktury i v elektronické podobě.

V. Práva duševního vlastnictví

 1. Zprostředkovatel je výlučným vlastníkem Portálu Ecommerce TOOLS.
 2. Portál Ecommerce TOOLS je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zprostředkovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu Ecommerce TOOLS.
 3. Obsah Portálu Ecommerce TOOLS nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání Zprostředkovatel udělil předem souhlas.
 4. Zákazník je oprávněn využívat plnění Zprostředkovatele pouze pro svoji osobu a jeho vnitřní provozní činnost.
 5. Zákazník nebo Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Zprostředkovatele používat obchodní firmu, ochrannou známku, loga či jiné symboly, autorská díla a jiné nehmotné statky Zprostředkovatele.
 6. Zákazník nebo Dodavatel se zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit či ohrozit dobré jméno Zprostředkovatele.
 7. Zprostředkovatel je oprávněn použít značky, loga, názvu Dodavatele nebo obdobných údajů k propagaci na Portálu Ecommerce TOOLS či svých zprostředkovatelských služeb realizovaných jiným způsobem.

VI. Důvěrné informace

 1. Zprostředkovatel, Zákazník a Dodavatel se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích (včetně, nikoliv však výlučně, obchodního tajemství, finančních údajů, výše odměn či Provize, údaje o Zákaznících, údaje o fungování podniku druhé smluvní strany, marketingové strategii atd.) („Důvěrné informace“), které jsou jim zpřístupněny či jinak souvisejí s jejich smluvním vztahem, a že tyto Důvěrné informace nesdělí přímo ani nepřímo žádné třetí osobě bez souhlasu druhé strany.
 2. Povinnost mlčenlivosti o Důvěrných informacích se nevztahuje na případy, kdy právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci.
 3. Zprostředkovatel, Zákazník a Dodavatel se zavazují zajistit zachování mlčenlivosti a utajení Důvěrných informací svými zaměstnanci, jakož i dalšími osobami, které v souvislosti s jakýmkoliv smluvním vztahem pověří provedením dílčích úkonů.
 4. Povinnost zachovávat mlčenlivost platí i po ukončení smluvního vztahu.

VII. Osobní údaje

 1. Zákazník a Dodavatel udělují Zprostředkovateli souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních údajů Zákazníka a Dodavatele, a to pro účely plnění Smlouvy o poskytování služeb a Smlouvy o spolupráci a zprostředkování, řešení záležitostí souvisejících s těmito smlouvami a pro rozvoj dalších vzájemných obchodních vztahů.
 2. V sekci Zásady zpracování osobních údajů v Portálu Ecommerce TOOLS jsou umístěny „Zásady zpracování osobních údajů“, které stanoví konkrétní podmínky zpracování a ochrany osobních údajů.
 3. Zprostředkovatel je oprávněn zveřejnit obecné informace o Zákazníkovi a Dodavateli za účelem referencí o provedených službách. V případě, že Zákazníkem či Dodavatelem je podnikatelský subjekt, je Zprostředkovatel oprávněn za účelem referencí sdělit i identifikaci Zákazníka či Dodavatele.

VIII. Smluvní sankce

 1. V případě prodlení s úhradou Provize nebo Ceny za služby vzniká Zprostředkovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení s placením až do zaplacení a také nárok na náhradu výdajů na inkaso (dobytí) jakékoliv částky, která nebyla zaplacena v době splatnosti.
 2. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok Zprostředkovatele požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Trvání smlouvy

 1. Zprostředkovatel má právo ukončit poskytování svých služeb Zákazníkovi s okamžitou účinností v následujících případech:
 1. prodlení s úhradou Ceny za služby delším než třicet (30) dnů,
 2. porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích,
 3. poškozování dobrého jména Zprostředkovatele.
 4. Ukončením poskytování služeb není dotčen nárok Zprostředkovatele na úhradu již poskytnutých služeb, na smluvní pokutu či nárok na náhradu škody v plném rozsahu.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Žádná ze stran nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé strany postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu. Zprostředkovatel je však oprávněn na základě vlastního uvážení postoupit celou Smlouvu o poskytování služeb nebo Smlouvu o spolupráci a zprostředkování nebo její část jiné společnosti ve skupině Zprostředkovatele (čímž se míní společnosti majetkově nebo personálně propojené se Zprostředkovatelem).
 2. Pokud jakákoliv část smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle předmětné smlouvy a smluvní strany nahradí tuto neplatnou, zdánlivou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku.